Aros COVID-19 Yn ddiogel yn 2020


Rydym yn cadarnhau ein bod wedi cydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth ar reoli'r risg o COVID-19.

5 Cam at Ddiogelach yn Cydweithio

Cliciwch y camau isod i arddangos mwy o wybodaeth.
Byddwn yn defnyddio arwyddion priodol ar y safle.
Datganiad

Mae Arbed am Byth eisiau eich sicrhau ein bod yn cymryd pob rhagofal i gadw ein staff, contractwyr, cwsmeriaid ac aelodau'r cyhoedd yn ddiogel wrth i ni weithio yn ystod y sefyllfa bresennol a sicrhau ein bod yn COVID-19 yn Ddiogel.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth EM yma yn Arbed am Byth rydym wedi mabwysiadu dull trefnus er mwyn lleihau trosglwyddiad covid-19 cyn belled ag y bo modd. Yn benodol, rydym wedi cyfarwyddo'r rhai sy'n gallu gweithio gartref yn ddiogel i wneud hynny, bydd y rhai na allant weithio gartref yn dilyn asesiadau risg a chanllawiau llym.

Rydym yn dilyn holl gyngor y Llywodraeth i gynllunio a chynnal Arolygon a Gosodiadau, fel y gallwn barhau i wneud eich cartrefi yn ynni effeithlon wrth sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau glas i atal y covid-19 rhag lledaenu.

Archebu Apwyntiadau

Ar gyswllt cychwynnol, bydd un o'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer yn gofyn y cwestiynau canlynol i gwsmeriaid i sicrhau bod modd gwneud apwyntiad.

Byddwn hefyd yn gofyn yr un set o gwestiynau eto ar ddiwrnod eich apwyntiad, rhag ofn bod unrhyw beth wedi newid ers i'r archeb gael ei gwneud.

Arolygon a Gosodiadau

Mae Gosodwyr a Syrfewyr Arbed am Byth yn bartneriaid dan gontract ac yn ymddiried yn ein sefydliad, maen nhw i gyd yn cofrestru i gadw at ganllawiau Diogel Covid-19 a bydd pob aelod o staff yn mynychu sesiwn sefydlu i sicrhau eu bod nhw'n gwybod sut i'ch cadw chi'n ddiogel. Bydd Gosodwyr a Syrfewyr bob amser mor bell ag sy'n rhesymol ymarferol yn gymdeithasol yn ystod y gwaith. Cyn i ni ddod i mewn i'ch cartref, byddwn yn gofyn i chi sicrhau eich hun mewn rhan ddiogel o'r eiddo er mwyn osgoi cyswllt. Mae hyn yn cynnwys holl aelodau'r cartref (hyd yn oed eich anifeiliaid anwes). I gadw pawb yn ddiogel. Gofynnir i bob aelod o staff wisgo masgiau wyneb a menig y tu mewn i'r eiddo a sicrhau y glynir at hylendid da bob amser. Byddwn yn sicrhau bod arwyddion clir yn cael eu gosod i adael i'ch cymdogion, ymwelwyr a chan bobl sy'n pasio wybod bod gwaith yn digwydd a'n bod ni'n eich cadw chi'n ddiogel.

Arolygiadau

Bydd gweithwyr Arbed am Byth yn arolygu, byddwn wrth law pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo ac ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau i sicrhau y glynir wrth asesiad risg a chanllawiau. Byddwn yn ceisio cyfyngu ar nifer yr ymweliadau â'r eiddo a byddwn yn gweithio gyda gosodwyr i sicrhau y gallwn gynnal archwiliad trwy rith-lwyfannau (galwadau fideo). Os bydd arolygwyr yn cynnal arolygiad mewn eiddo, byddwn yn sicrhau eich bod mewn man diogel i osgoi cyswllt (hyd yn oed eich anifeiliaid anwes). I'ch cadw'n ddiogel. Gofynnir i bob arolygydd wisgo masgiau wyneb a menig a sicrhau y cedwir at hylendid da.

Byddwn yn arddangos y poster hwn tra ar y safle.